Contactgegevens


Naam contactpersoon
Edwin Persaud/Tim Cools
E-mailadres
e.persaud@s-hertogenbosch.nl/t.cools@s-hertogenbosch.nl
Website
Bij voorkeur eerst contact opnemen met Stichting Minitopia

Specificering project


Duur woonproject
Tijdelijk, 5 jaar
Aantal Tiny Houses
32 microwoningen (niet alle woningen zijn tiny)
Initiatiefnemer
Stichting Minitopia
Eigenaar grond
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Huur, pacht, koop?
Grond “om niet” op basis van gebruiksovereenkomst
Wordt de grond met of zonder Tiny Houses beschikbaar gesteld?
Zonder
Organiseren bewoners zelf hun Tiny House of is dit anders geregeld?
Dat doen ze zelf.
Verschillende typen Tiny Houses of allemaal dezelfde?
Verschillend: zelfbouw, kant-en-klaar, met behulp van bouwsystemen en combinaties hiervan
Zijn de Tiny Houses (deels) off-grid of zijn ze aangesloten en zo ja, op welke aansluitingen?
Er wordt door de stichting voorzien in een water-, stroom- en rioolaansluiting.

Vergunningentraject, ervaringen en lessen


Hoe is het vergunningentraject verlopen? En welke lessen zijn er geleerd waar andere gemeenten baat bij kunnen hebben?
Er is gewerkt met tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan.
Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met deze nieuwe woonvorm?
Gemeente heeft een faciliterende rol bij dit project. Initiatief en ontwikkeling ligt bij Stichting Minitopia. Daarnaast vindt er geregeld overleg plaats met de gemeente maar ook met woningcorporatie Zayaz en SPARK die het initiatief ondersteunen. Het project heeft veel exposure en maakt veel energie los. Ruimte geven aan experimenten en leren door te doen en ook door binnen kaders los te laten door de gemeente is hier de uitdaging. Dat leren gaat door en we kijken welke elementen op andere (tijdelijke) locaties toepasbaar zijn, maar het geeft ook inzichten (bij marktpartijen en corporaties) hoe ingezet kan worden op meer keuze en initiatief bij de eindgebruiker en hoe je kunt nadenken over bijvoorbeeld circulariteit en hergebruik van materialen. Bij toekomstige initiatieven is het ook goed om te bedenken welke elementen specifiek maatwerk zijn gebleken op een locatie en welke kaders wellicht anders of scherper ingestoken moeten worden.
Welke andere waardevolle lessen, tips en tricks wilt u delen?
We zijn altijd bereid om in gesprek te gaan als gemeente. Ruimte geven aan een initiatief als Minitopia maakt veel creativiteit en eigenaarschap los en zorgt voor een verrassende diversiteit aan woonvormen. Dat helpt ons als gemeente, maar uiteindelijk ook om op andere plekken in Nederland geïnspireerd te raken.
Wilt u verder nog iets vertellen over dit project, de totstandkoming, uitdagingen en succesfactoren?
Zorg voor commitment bij alle partijen en betrokken mensen. Ook binnen de diverse disciplines binnen de gemeentelijke organisatie. Het is ook een kwestie van (bestuurlijk) lef tonen en aldoende leren en bijsturen. Uitdaging is om iedereen mee te krijgen met nieuwe manieren van denken over bouwen, regelgeving en zelfbeheer.