Contactgegevens


Website
https://gemeente.groningen.nl/tiny-houses

Specificering project


Duur woonproject
Tijdelijk, 10 jaar
Aantal Tiny Houses
30
Initiatiefnemer
Gemeenteraad (GroenLinks en Partij voor de Dieren)
Eigenaar grond
Gemeente
Huur, pacht, koop?
Huur
Wordt de grond met of zonder Tiny Houses beschikbaar gesteld?
Zonder
Organiseren bewoners zelf hun Tiny House of is dit anders geregeld?
Bewoners regelen zelf hun Tiny House.
Verschillende typen Tiny Houses of allemaal dezelfde?
Allemaal verschillende typen
Zijn de Tiny Houses (deels) off-grid of zijn ze aangesloten en zo ja, op welke aansluitingen?
Dit is aan de op te richten vereniging, hoe ze dit willen hebben.

Vergunningentraject, ervaringen en lessen


Hoe is het vergunningentraject verlopen? En welke lessen zijn er geleerd waar andere gemeenten baat bij kunnen hebben?
Vergunningentraject moet nog doorlopen worden, echter vooraf zijn de kaders en randvoorwaarden gezamenlijk bepaald en vastgesteld door het college. Evenals de uitgangspunten voor de technische eisen van het bouwbesluit en de wijze van toezicht en handhaving.
Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met deze nieuwe woonvorm?
Tot nu toe zijn de ervaringen positief.
Welke andere waardevolle lessen, tips en tricks wilt u delen?
Bedenk van tevoren goed welke doelgroep je binnen de tiny house beweging wilt bedienen.
Lees publicaties en onderzoeksrapporten (van studenten).
Haal ervaringen op bij andere gemeenten of initiatiefnemers/bewoners.
Regel van tevoren de kaders en randvoorwaarden voor de Tiny Houses over de ruimtelijke aspecten en de regels van het bouwbesluit.
Informeer belanghebbenden (waaronder omwonenden) tijdig in het proces, dus voor de besluitvorming.
Luister goed naar de wensen van de toekomstige gebruikers.
Het is belangrijk dat er een initiatiefnemer is die de kar trekt.
Werk samen!
Wilt u verder nog iets vertellen over dit project, de totstandkoming, uitdagingen en succesfactoren?
In 2016 is een initiatiefvoorstel voor Tiny Houses in de stad Groningen door de raad aangenomen. Door een online enquête is een beter beeld ontstaan van de doelgroep, locaties en vormgeving. Verder is er een symposium georganiseerd en hebben studenten verkenningen uitgevoerd naar mogelijke locaties. Na het initiatiefvoorstel is onder andere het Westpark aangewezen als locatie voor de huisvesting. Het Westpark is als stedelijk recreatief groengebied in ontwikkeling. Tiny Houses in dit openbare gebied kunnen het gebruik en levendigheid stimuleren; Het Westpark leent zich voor tijdelijke bebouwing, verplaatsbare eenheden, vrijere vormgeving. En dat voor minder draagkrachtige doelgroepen. De gemeente heeft bij aanvang van het project besloten om met de reeds bestaande Facebookgroep Lutje Westpark samen te werken. Er is een kavelpaspoort ontwikkeld: een document waarin bouwvoorschriften en spelregels vermeld staan waaraan de bewoners van de Tiny Houses in het Westpark zich moeten houden. De initiatiefgroep Lutje Westpark heeft zich in de zomer bezig gehouden met de motivatiebrieven en het toelatingsbeleid. Op basis van de motivatiebrieven zijn persoonlijke gesprekken en groepsactiviteiten gehouden. Verder is de initiatiefgroep bezig met het oprichten van een rechtspersoon (statuten en reglementen) en het maken van een inrichtingsplan.
We verwachten dat in 2020 de eerste Tiny Houses in Westpark staan.