Omgevingswet 2018 – wat betekent het voor Tiny Houses?

In 2018 treed, naar verwachting, de Omgevingswet in. Deze wet gaat een hele sloot (26!) wetten rondom wonen, bouwen en ruimtelijke ordening vervangen. De Omgevingswet moet zaken gemakkelijker maken: nog maar één loket waar je terecht kunt voor een omgevingsvergunning bijvoorbeeld. Gemeenten mogen meer zelf bepalen hoe ze met hun grond omgaan. Wat betekent dit nu voor de Tiny House movement? We proberen er een lichtje op te schijnen.

De Omgevingswet kun je zien als een kapstok waaraan een aantal verordeningen hangen. Een daarvan is het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), welke het Bouwbesluit 2012 gaat vervangen. De Omgevingswet is het afgelopen jaar aangenomen door de Tweede Kamer. Er zijn vier AMvB’s (Algemene Maatregel Van Bestuur) die door de Tweede Kamer beoordeeld worden. Een daarvan, het Besluit Bouwwerken Leefomgeving is al beoordeeld.

Besluit Bouwwerken Leefomgeving

Er is voorgesteld alle bruikbaarheidseisen (afmetingen etc.) uit het Bouwbesluit 2012 te laten vervallen. Dat zou goed nieuws zijn voor Tiny Houses, die vaak niet aan de bruikbaarheidseisen voldoen vanwege de kleine afmetingen. Helaas heeft de Tweede Kamer dit voorstel niet goedgekeurd. De reden hiervoor is dat men vreest dat afschaffing van de minimale afmetingen problemen op zal leveren voor mensen met een lichamelijke beperking.

Het BBL is na afwijzing door de Tweede Kamer aangepast en zal nu ook door de Eerste Kamer beoordeeld worden. De procedure is momenteel in gang en er is een debat gepland in april. Ook al worden de bruikbaarheidseisen niet bijgesteld of afgeschaft, er is wel ruimte in het BBL gecreëerd om te experimenteren: als een gemeente bewust kiest voor afwijking is dat mogelijk, met motivering. Dit is een belangrijke aanpassing voor de Tiny House community en gemeenten die ruimte willen creëren voor Tiny Houses. Al die regels in het Bouwbesluit 2012 die nu zo belemmerend werken bij het toestaan van het permanent bewonen van Tiny Houses, kunnen dan terzijde worden geschoven. Mits een gemeente dat wil natuurlijk, en goed deze beslissing kan motiveren. De gemeenteraad zal uiteindelijk de beslissing moeten nemen of de motivatie om af te wijken, volstaat.

Omgevingsplan

Naast het BBL die aangeeft waar een bouwwerk aan moet voldoen, hebben we ook met bestemmingsplannen te maken. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar bij de boer op het land gaan staan met je Tiny House, omdat het niet de bestemming wonen heeft maar de bestemming agrarisch. Met de komst van de Omgevingswet, moet iedere gemeente een eigen Omgevingsplan vast gaan stellen. Dit Omgevingsplan gaat het bestemmingsplan vervangen, een gemeente kan daarin kiezen om bepaalde gebieden aan te merken als bestemd voor Tiny Houses. De gemeenteraad moet dit plan ontwikkeld door het college van B&W, beoordelen.

Zoals je kunt lezen, ligt nog niet alles vast rond de Omgevingswet en de daaraan verbonden AMvB’s. We doen ons best de ontwikkelingen te volgen en je op de hoogte stellen wanneer er meer bekend wordt. Ben je een jurist of heb je in een andere hoedanigheid veel kennis van regelgeving rond wonen en wil je ons helpen nog beter wegwijs te worden in die materie? Heel graag! Je kunt dit aangeven via dit formulier.

3 Opmerkingen

Discussieer mee en vertel ons uw mening.

Avatar
Elviantwoord
24 maart 2017 om 19:16

Interessant onderwerp!
Wat als je een stuk grond hebt met recreatieve doeleinden zoals bv kamperen mag je daar met een Tiny house wonen? Hebben jullie daar ervaringen mee of in de praktijk gezien -gehoord?

Wetgeving voor het Tiny bouwen – Lichthuysje.nlantwoord
27 april 2017 om 05:34

[…] We willen ons huisje in 2018 gereed hebben. Dat wil zeggen dat de toekomstige Omgevingswet 2018, welke in 2019 in werking gaat, niet voor ons van toepassing is. We moeten het daarom doen met het Bouwbesluit 2012. Niet dat dat uitmaakt, want ook de omgevingswet 2018 is niet zaligmakend. […]

Avatar
Bernard Cremerantwoord
8 december 2019 om 15:35

Omgevingswet 2018 is niet zaligmakend , inderdaad, helaas . Want anno december 2019 is het nog steeds zo, dat een kadastraal grondeigenaar eigenlijk geen echte eigenaar is..
Omdat nog steeds “de Gemeente” de algehele regie houdt over welk soort van bouwen of bewoning, ook al is het een mobiel TH dat ook nog eens geheel “Off-Grid ” is.
In de Gemeente Oost-Gelre is er een Woonvisie vastgesteld , waarin voor de 5 Kleine Kernen voor de komende 5 jaar gemiddeld 15 wooneenheden per KK zijn aangemerkt.
Ook de mogelijke bouwgrond is al gearceerd in kaart gebracht. Liggend aan een straat aan de rand van het dorpscentrum, ca 400 meter van de grote kerk.
”Inbreiding” van de dorpskern had voorrang, maar is in de planning voltooid, dus nu gaat het verder aan de rand.
Tenminste 1 eigenaar biedt 6 Tiny Houses geïnteresseerden aan, op zijn perceel te wonen met gebruik van gemeenschappelijke voedseltuin. In een zgn. natuur inclusieve omgeving, met door hem aan te leggen rondom quasi voedselbos beplanting. Maar , nu moet er eerst een zgn. “steden bouwkundig ” bureau, of zelfs 2 , een “alomvattend plan” maken…
Directe afspraken tussen grondeigenaren en toekomstige bewoners zijn uitgesloten. Het heet, dat in dat plan, ook de aanvraag “Omgevingsvergunningen” zowel voor verandering van de agrarische code “Weiland” in Natuur of Voedselbos alsook voor bouwen wordt opgenomen.. Maarrr, er is niet eens bekend, wie ( aantal ) er waar ( er zijn 5 eigenaren ) en wat voor bouwwensen er zijn .. stenen traditiebouwen of b.v Tiny Houses of strobalen met leem en kalk..

Reactie achterlaten